Gå til hoved-indhold

Generelle betingelser for internationalt salg og levering

These General Conditions of Sale and Delivery apply to all international sales from Mølbro Production A/S. The agreement between you as purchaser and Mølbro Production A/S as seller consists of our order confirmation and these General Conditions. 

Alt internationalt salg af varer fra Mølbro Production A/S er underlagt FN's konvention om internationalt salg af varer (CISG) fuldt ud, medmindre andet er bestemt i disse generelle betingelser. Vi accepterer ikke anvendelsen af ​​specielle købsbetingelser, der er specificeret af dig som køber før eller efter udstedelsen af ​​ordrebekræftelsen, medmindre det er skriftligt godkendt af os. Tvister som følge af ethvert salg af varer fra os er underlagt dansk lovgivning og anlagt før og afgjort af Det Danske Voldgiftsinstitut, Danmark i overensstemmelse med forretningsordenen vedtaget af Det Danske Voldgiftsinstitut og gældende på det tidspunkt når sådanne sager indledes.

Varens købspris er angivet i ordrebekræftelsen. Hvis ordrebekræftelsen ikke indeholder en købspris, gælder Mølbro Production A/S's standardprisliste, der var gældende på tidspunktet for varens levering, for salg af varer. Mølbro Production A/S 'gældende standardprisliste kan fås hos Mølbro Production A/S. Vi er dog berettiget til at justere købsprisen i forhold til vores samlede omkostninger til fremstilling af varerne, hvis omkostningerne er øget af omstændigheder uden for vores kontrol, såsom stigninger i råvarepriser, elektricitet, udsving i udveksling satser, skatter osv.

Alle priser, der er citeret af Mølbro Production A/S, er baseret på disse generelle betingelser og afspejler begrænsningerne i vores ansvar indeholdt heri. Hvis du som køber ønsker at indgå kontrakt med os på andre vilkår end beskrevet i disse generelle betingelser, kan der indgås særlige ordninger, og en revideret pris vil blive citeret af os.

Hvis der er aftalt en leveringsperiode, fortolkes den i overensstemmelse med de INCOTERMS, der var gældende på tidspunktet for aftalen. Hvis der ikke er aftalt nogen specifik leveringsperiode, betragtes leveringen som fabrik. Du er som køber forpligtet til at undersøge varerne nøje ved modtagelse. Hvis du finder ud af, at de leverede varer lider af en mangel, som Mølbro Production A/S er ansvarlig for, er du forpligtet til at rapportere dette til Mølbro Production A/S straks efter din undersøgelse af varerne. Hvis du ikke rapporterer manglen til Mølbro Production A/S som beskrevet ovenfor, på trods af at du har eller burde have opdaget manglen, er dit krav udelukket en gang for alle.

Varerne forbliver Mølbro Production A/S 'ejendom, indtil betaling af varerne er foretaget fuldt ud, i det omfang en sådan ejendomsforbehold er gyldig i henhold til gældende lovgivning.

Vi gør vores yderste for at levere varerne fri for mangler til enhver tid til alle vores kunder. Hvis det ikke lykkes os, påtager vi os følgende ansvar: Op til et maksimum svarende til varens købspris eller, hvis varerne skal leveres i forsendelser, købsprisen for hver forsendelse, kompenserer vi enhver direkte tab, som du lider som følge af vores levering af defekte eller forsinkede varer, forudsat at manglen eller forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra vores side. Mølbro Production A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelser fra - eller uagtsomhed hos - leverandørerne af Mølbro Production A/S. Dette er tilfældet, og Mølbro Production A/S er berettiget til at udsætte leveringstidspunktet eller alternativt opsige aftalen, uden at dette medfører krav fra Mølbro Production A/S. Vi kompenserer under ingen omstændigheder indirekte tab, inklusive men ikke begrænset til tab af produktion, tab af fortjeneste, tab som følge af markedsforstyrrelser og andre følgetab. Vi er desuden ansvarlige for personskade forårsaget af mangler på vores varer i overensstemmelse med den gældende danske produktansvarslov, hvis varerne bruges i overensstemmelse med dets formål og med passende overholdelse af brugsanvisningen og almindelige gældende sikkerhedsbestemmelser. Mølbro Production A/S er ikke ansvarlig for skader på ejendom forårsaget af mangler på vores varer.

Vi garanterer, at varerne ved levering og i en periode på 2 år fra leveringsdatoen er i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen med de normale tolerancer, der accepteres inden for branchen. Tolerancerne kan fås fra Mølbro Production A/S. Det er underlagt aftale med Mølbro Production A/S, hvis de varer, du har købt, skal overholde strengere specifikationer. Vi garanterer ikke, at vores varer er egnet til et specifikt formål, medmindre dette er udtrykkeligt angivet af dig i ordren og tydeligt er nævnt i ordrebekræftelsen.

Hverken du som køber eller vi som leverandør kan påvirke omstændigheder uden for vores kontrol. Derfor er ingen af ​​os ansvarlige for den misligholdte opfyldelse af vores aftale, der skyldes omstændigheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure). Den part, der er berørt af force majeure, skal undskyldes for enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse i det omfang, og så længe omstændighederne forhindrer parten i at opfylde forpligtelserne i henhold til denne aftale. Følgende omstændigheder skal betragtes som årsag til lettelse for os begge, hvis de hindrer opfyldelsen af ​​vores aftale eller gør præstationen urimeligt belastende: Arbejdstvister og enhver anden omstændighed, der er uden for parternes kontrol, såsom handlinger fra Gud, brand, krig mobilisering eller militær indkaldelse af et sammenligneligt omfang, rekvisition, beslaglæggelse, ændringer i lovbestemte regler, valutarestriktioner, oprør og civil uro, mangel på transport, generel mangel på materialer, begrænsninger i magtanvendelse og mangler eller forsinkelser i leverancer med sub -entreprenører forårsaget af sådanne omstændigheder som nævnt i dette afsnit. Hvis afbrydelsen af ​​den undskyldte parts forpligtelser fortsætter i en periode, der overstiger tredive kalenderdage, har hver af parterne ret til at opsige aftalen uden ansvar med tredive kalenderdages forudgående skriftlige meddelelse til den anden part.

Ved forsinket betaling, dvs. ved betaling efter den forfaldsdato, der er angivet i den omtvistede faktura, kan vi suspendere levering af enhver indkøbsordre eller enhver resterende saldo deraf, indtil betaling er foretaget, og endvidere kan vi opkræve renter til en sats på 1,5 pr. påbegyndt måned med virkning fra forfaldsdatoen for betaling.